අඩු මිලට ගෑස් සිලින්ඩරයක්!

ලීටර 18(9.5kg) සිලින්ඩරය රු. 1150කට අලෙවි කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය

Leave a Reply