අලුත් වු ගමට අලුත් වු පුස්තකාලය

ගෝඨාගෝගම අලුබත් කල පුස්තකාලයට යලිත් පණ එයි

පොත් 2000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ගිනිතබා සිදුකල හිංසාවට අහිංසකව අවිහිංසාවෙන් දුන් පිළිතුර අගය කරමි.