ආයතනයන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ වැඩසටහනක් කොළඹ නගරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

අයහපත් කාළගුණික තත්ත්වය මත කොළඹ නගරයේ සහ බස්නාහිර පළාතේ මතුව ඇති ඩෙංගු තර්ජනය සදහා පිළියමක් ලෙස මහජනතාව දැනුවත් කිරීම , ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන හදුනා ගැනීම , එවැනි ස්ථාන ⁣ඉවත් කිරීම මෙන්ම උවමනාවෙන්ම මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයින්ට , ආයතනයන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ වැඩසටහනක් කොළඹ නගරයෙන් ආරම්භ කරන ලදී.

බස්නාහිර පළාතේ පාරිසරික හා ප්‍රජා පොලිස් අංශයන්හි දායකත්වය මත බස්නාහිර පළාතේ සියළුම පොලිස් වසම්වල මෙම වැඩසටහන අද ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් සංචරණ සීමා පැනවීම නිසා තම නිවෙස්වලට වී සිටින සියළු ජනතාවට මෙම වැඩසටහනට තම නිවසේ සිටම සක්‍රීයව දායක විය හැක.

Leave a Reply