“ඉ-තක්සලාව” භාවිතය පුළුල් කිරීමට රජයේ විශේෂ අවධානය!

වර්තමාන වසංගත තත්වය හේතුවෙන් පාසල් අධ්‍යාපනය අඛණ්ඩ පවත්වගෙනයාමේ ඇති අභියෝගය දුරස්ථ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක වුවද එම ක්‍රමවේද වල පවතින විෂමතා අවම කරමින් වඩාත් සුදුසු ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදිම සඳහා වූ සාකච්ඡාවක්, ක්‍රීඩා අමාත්‍ය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා විසින් අද දින අරලියගහ මන්දිරයේදී කැඳවන ලදී.

එම සාකච්ඡාවට ගරු නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමා, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ගරු. මහාචාර්ය ජී.එල්. පිරිස් අමාත්‍යතුමා, අධ්‍යපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත අමාත්‍යතුමා සහ කාන්තා සහ ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් සහ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා යන අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

එම රැස්වීම සඳහා අදාල අමාත්‍යංශයන්හි ලේකම්වරුන්, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සභාපති, ඇතුළු අමාත්‍යංශ සහ අනෙකුත් ආයතනයන්හි නිලධාරින් සහභාගිවිය. මෙහිදී පහත සඳහන් තීරණ වලට එළැඹිණි.

1. විවිධ මාර්ගගත ක්‍රමවේද ඔස්සේ සිසුන්ට මාර්ගත පන්ති පැවැත්වීමේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන ප්‍රයෝගික දුෂ්කරතා වන දත්ත සඳහ මුදල් වැයවීම සයිබර් ආරක්ෂණය පිළිබඳ ගැටළු සඳහා විසඳුමක් වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් දැනටමත් අනුමත කර ඇති අධ්‍යපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉගෙනුම් වේදිකාව වන, ඉ-තක්සලාව ඉගෙනුම අන්තර්ගත පද්ධතිය භාවිත කිරීමට තීරණය විය.

2. දැනටමත් මෙම පද්ධතිය ස්ථාපිත කර ඇති ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ, ලංකා රාජ්‍ය මේඝය තුල ප්‍රමාණවත් තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් පුළුල් කර මෙම පද්ධතිය දැනට පරිශීලනය කරනුලබන සිසුන්ට වඩා සිසුන් විශාල සංඛ්‍යාවකට එකවර ප්‍රවේශ වියහැකි පරිදි භාවිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සේවාවන් ලබාදීම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය විසින් සිදුකරන මෙන් දන්වනලදී.

3. මාර්ගගත ඉගෙනුම ක්‍රියාත්මක කළහැකි ඉ-තක්සලාව පද්ධතිය විධිමත්ව ස්ථාපිත කර ඇති බැවින්, 2021 ජුලි 21 දින වන විට මුල් අදියර ලෙස පාසල් 200 ක සිසුන් සඳහා මාර්ගගත පන්ති ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනලදී.

4. සියලුම මාධ්‍යන් භාවිත කර “ඉ-තක්සලාව” සඳහා කඩිනම් ප්‍රචාරක වැඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙනලදී.

5. අන්තර්ජාල ආවරණය පිළබද දැනට පවතින ගැටළු සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉ-තක්සලාව මගින් ඉගැන්වීම තහවුරු කිරීම සඳහා ග්‍රාමීය වශයෙන් හඳුනාගත් මධ්‍යස්ථාන (උදා: ප්‍රජා ශාලා, නැණසල විහාරස්ථාන සහ පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථාන), “ඉ-තක්සලාව ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථාන” ලෙස අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ ප්‍රමාණවත් පරිගණක උපාංග ලබාදීම සිදුකරමින් සිසුන් කුඩා කණ්ඩායම් ලෙස සහභාගිකර ඉගෙනුම් සඳහා අවස්ථාව ලබාදීම. මේ සඳහා අවශ්‍ය මධ්‍යස්ථාන හඳුනාගැනීමේ කාර්යය සහ පරිගණක උපාංග ලබාදීම පිළිබඳව අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත උපදෙස් ලබාදෙන ලදී.

6. අධ්‍යාපනය සඳහාම වෙන්වූ රූපවාහිනී නාලිකාවක් සහ ගුවන්විදුලි සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කල අතර මේ වනවිටත් අදාල සේවාවන් සඳහා සංඛ්‍යාත පහසුකම් ලබාගෙන ඇති අධ්‍යපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින්, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය සහ ගුවන්විදුලි සංස්ථාව යන ආයතනයන්හි දැනටමත් පවතින යටිතල පහසුකම් භාවිත කර අදාල සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී.

7. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, අධ්‍යපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය යන ආයතන වල පුර්ණ මැදිහත්වීම ඇතිව යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර සියලුම පාසල් සිසුන් සඳහා අදියර වශයෙන් ලබාදීම.

Leave a Reply