එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා දැන් වෙලාව වෙන් කරවා ගත හැක.

බස්නාහිර පලාතේ ඔබට කොවිඩ් – 19 එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා දැන් වෙලාව වෙන් කරවා ගත හැක.

මෙම වැඩසටහන බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවර මාර්ෂල් ඔෆ්ද එයාර්ෆෝස් ‍රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමාගේ හා පළාත් ⁣සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය මගින් පූර්ණ අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

-බස්නාහිර පළාත් මාධ්‍ය අංශය-

Leave a Reply