කංචන මුටිටුව වෙල්ලමන්කරය ධීවර වරායට

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු කංචන විජේසේකර මහතා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා අදදින මුටිටුව වෙල්ලමන්කරය ධීවර වරාය නිරීක්ෂණය කරන ලදී…

එම අවස්තාව සදහා දිනේශ් පෙරේරා ඈතුලු පිරිසක් සහභාගි විය

Leave a Reply