කුලුණු මතින් දිවෙන මංතීරු හතරකින් යුත් අධිවේගී මාර්ගයේ වැඩ අද සිට !

කුලුණු මතින් දිවෙන මංතීරු හතරකින් යුත් අධිවේගී මාර්ගය නව කැලණි පාලමේ සිට අතුරගිරිය දක්වා වැඩ අද ආරම්භ කෙරේ.

මෙහි මුල් අදියරේ දී රාජගිරිය දක්වා ඉදි වීම ට නියමිතයි.මුලු අධිවේගී මාර්ගයේ දිග කිලෝමීටර 16.4 ක් වන අතර ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රුපියල් බිලියන 134.9 කි. China Harbor Engineering සමාගම මාස 36 ක් තුළ දී මෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply