ගුවන් හමුදා සත්ව රෝහල…

ගුවන් හමුදාව විසින් අලුතින් ඉදිකල සත්ව රෝහල ජනපති ආර්යා අයෝමා රාජපක්ෂ මැතිනිය විසින් කොළඹ 08 ගුවන් පුරදී පසුගිය දිනක විවෘත කරන ලදී.

මෙම රෝහලෙන් මහජනතාවටද සිය සුරතල් සතුන් වෙනුවෙන් සහනදායි මිළකට සිය සේවාව ලබාගැනීමට හැකිය..

Sky Pet Animal

HospitalGuwanpura,

Colombo 8

Telephone:01131444470112495800

Leave a Reply