ගොවීන්ට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂයක්

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ගොවීන්ට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂයක්…

කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන ගොවීන්ට හෙක්ටයාරයකට රුපියල් ලක්ෂයක් ලබා දීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

එළඹෙන මහ කන්නයට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පැවති සාකච්චාවකදී මෙම තීරණය ගත් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply