ජපන් රජයෙන් බස්නාහිර පළාත් සභාවට

ජපන් රජයෙන් බස්නාහිර පළාත් සභාවට රුපියල් ලක්ෂ විසි පහක පරිත්‍යාග.

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ ගම්පහ / කළුතර / කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්කවල පළාත් පාලන ආයතන වල හා ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු,කම්කරුවන් හා පළාත් පාලන ආයතනවල සේවකයන් වෙත මුහුණු ආවරණ, අත් වැසුම්, විෂබීජ නාශක දියර විශාල ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාග කිරීම ජපන් රජයේ ජයිකා (JICA) ආයතනය විසින් සිදු කරන ලදී.

ජයිකා (JICA) ආයතනය සමඟ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය (WMA) සම්බන්ධවීමෙන් මෙසේ පරිත්‍යාග ලබා ගැනීමට හැකි විය.එසේ ලැබුණු පරිත්‍යාග බස්නාහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර මාර්ෂල් ඔෆ්ද එයාර්ෆෝස් රොෂාන් ගුණතිලක මැතිතුමන්ට නිල වශයෙන් භාර දීම බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සඳහා බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් තුමන්, බස්නාහිර පළාත් පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය, පළාත් පාලන කොමසාරිස් තුමා, (JICA) ආයතන නියෝජිතයන් එක්විය.

Leave a Reply