දිවි රඟ මඩලට සමු දුන් හයිසෙන්ත් අම්මා


කළා දිවියේ සුුවහසක් රසිකයගෙ අම්ම
ආදරණීය ඔබතුමියට නිර්වාණ මාර්ගයේ දොරටු විවර

වේවා 🙏

Leave a Reply