නවසීලන්තයෙන් ඉඟියක්..

කොවිඩ් සාර්ථකව මර්දනය කල නවසීලන්තය ශ්‍රම හිගය හේතුවෙන් නැවත දේශසීමා විවෘත කිරීමට සැරසේ

Leave a Reply