නියමිත මිලක් පරික්ෂණ වලට

ඇන්ටිජන් සහ PCR පරීක්ෂණ සඳහා ස්ථාවර මිලක් ….

ඇන්ටිජන් සහ PCR පරීක්ෂණ සඳහා ස්ථාවර මිලක් අයකරන ලෙස එම පරීක්ෂණ සිදුකරන ආයතන දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන සහ පාරිභෝගික ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පවසා තිබේ.

ඒ අනුව PCR පරීක්ෂණයක් රුපියල් 6000 ක මුදලක් සහ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයක් සදහා රුපියල් 1750ක මුදලක් අය කරන ලෙසත් එම ආයතනවලට උපදෙස් දීමට තීරණය වූ බව සදහන් වේ..

Leave a Reply