නිලි ශලනි තාරකාට කොවිඩ්

පසුගිය දිනක රූපගත කිරිම් වලදි කොවිඩ් ආසාදණය වී ඇති බව ෆෙස් බුක් පිටුවේ සදහන් කර තියනවා.

Leave a Reply