නිවි ගිය වේදිකා සම්පත

සුන්දර මිනිසෙක්…නික්ම ගොසින්
සම්පත් තෙන්නකෝන් කලාකරුවානෙණි…

සංසුන් සංසාරික ගමනක අවසන නිවනින් සැනසේවා…..!

Leave a Reply