ප්‍රහාර වලට ලක් වු මැති ඇමති නම් සහා නිවාස

1) සනත් නිශාන්තගේ නිවස
2) ප්‍රසන්න රණතුංගගේ නිවස
3) ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දුගේ නිවස
4) රමේෂ් පතිරණගේ නිවස
5) සමන්ලාල්ගේ ගෙදර