පියුමි ගේ පෙම්වතා

පියුමි කියන්නේ පුවත් මවන්නියක්.පියුමේ සිත් ගත් පෙම්වතා සමග අද ප්‍රථම වතාවට ජායාරූපයක් එක් කරලා තියනවා..

Leave a Reply