බැංකු ණය සහන නැවතත් !

Corvid -19 වසංගතයේ තුන්වන රැල්ල හේතුවෙන් බලපත්‍ර ලාභී බැංකු වල ණය ගනුදෙනුකරුවන්ට සහන ලබාදෙන ලෙස බලපත්‍ර ලාභී විශේෂ බැංකු වෙත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply