රට වෑහේ. බාර් ඇරේ

රටබීම හල් සහ බියර්හල් අද (17) සිට විවෘතව තැබේ.

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශවලට අනුව රටබීමහල් සහ බියර් හල්වල අලවි කටයුතු කිරීමට අවසර දී ඇතැයි සුරාබදු දෙපාර්තුමේනතුව කියයි.

Leave a Reply