ලෝක ගීත කොකිලාව සමුගනි.

ඉන්දියාව පමණක් නොව ලොවක් ගීතයෙන් මුසපත් කල ඇයත් යන්න ගිහින්…..!
සුබ ගමන් ලතා මන්ගේෂ්කාර් මහත්මිය…!
භාෂා 36කින් ගීත 25000ක් ගායනා කරන්න ලොව කාටද පුළුවන් ඒ දේ කරේ ඔබ පමණයි….❤️