වැඩට නොගියොත් වෙන දේ

විදුහල් පති වරුන් 21 වැනි දින සේවයට වාර්තා නොකරන්නේ නම් එදිනට පැමිණෙන ජෙෂ්ඨතම ගුරුවරයා වැඩ බලන විදුහල් පති ලෙස පත් කිරීමේ බලය.
උපාධි ධාරීන් 18000 ක් පාසල් සදහා අනුයුක්ත කර
දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ලැබීමේ අයිතිය තහවුරු කොට ඇත..

Leave a Reply