වැස්සට ලස්සන කොළඹ

කගේ අවදානයට මේවා කියන්නද?
මේ ගන් වතුරට විසදුවම් නෑද්ද? සියලුම බලදාරින්ගේ අවදානයට

Leave a Reply