විවාහ වි වසරක්

විව්ධ තොරතුරු මවන කලා ලොව ප්‍රවිනයන් වන දිනක්ශි සහා සරාන්ග විවාහ වි වසරක් පිරිම වෙනුවෙන් හෙලයා අපේ සුබ පැතුම්

Leave a Reply