ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 71 වන සංවත්සරයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා පාපැදි සම්මේලනය

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ 71 වන සංවත්සරයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව හා පාපැදි සම්මේලනය 23 වැනි වරටත් සංවිධානය කළ ගුවන් හමුදා පාපැදි සවාරියේ සමාරම්භක අවස්ථාවට සහභාගි වුනා. මෙරට අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ පාපැදි ක්‍රීඩාව , අපගේ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින මාර්ග ජාලයත් සමඟ ඉදිරියේදි විශාල වර්ධනයක් ළඟා කර ගත හැකියි.