සාකච්ඡාව අසාර්ථකයි – ගුරු වර්ජනයට සිදු වු දේ

ධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී. එල් පීරිස් මහතා සහ ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති අතර පැවති සාකච්ඡාවෙන් සම්මුතියකට එළඹීමට නොහැකි වූ නිසා ගුරු වර්ජනය අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට තීරණය කර ඇති බව ගුරු සංගම් පවසනවා.

Leave a Reply