සුරිය වැව ඉලෙක්ට්‍රොනික් වෙයි

සුරියවැව ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ සංවර්ධන කලාපය තුළ E-wis ආයතනය කර්මාන්තශාලාවක් ඉඳිකිරීමට නියමිත අතර එමගින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථාවන් හිමිවනවා වගේම රටට විදේශ විනිමය උත්පාදනය කිරීමටත් අවස්ථාව උදාවනවා. දේශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි දේ දිරිමත් කර අපනයන වැඩි කිරීමට ඇති අවස්ථා ගැන අපි රජයක් ලෙස දැඩි අවධානයෙන් පසුවනවා.

Leave a Reply