2021 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම සේවා ස්ථාන 40 අතරට Huawei පිළිගැනේ

මානව ප්‍රාග්ධනයේ දේශීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කුසලතා ඩිජිටල් ආර්ථිකය වේගවත් කිරීමට සහ දේශීය හා ගෝලීය තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ කර්මාන්ත ඉල්ලුමට දායක විය හැකි ප්‍රධාන අංගයක් බව #Huawei හි අපි විශ්වාස කරමු.

ගෝලීය සමාගමක් ලෙස Huawei හි ශ්‍රී ලංකා සේවකයින්ගේ හැකියාව සහ තරඟකාරිත්වය නිතරම වැඩි දියුණු කරමින් සේවකයින්ගේ විශ්වාසයෙන් වඩාත් ශක්තිමත් සංවිධානයක් ගොඩනැගීම අපේ අපේක්ෂාවයි.

Leave a Reply