නව ව්‍යවසායකයින්ට වගේම කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට සහාය වීම අප රජයේ ප්‍රධාන ප්‍රමුඛතාවයක්.

HATCH වැනි එකම ස්ථානයක ආයතන කිහිපයක් පවත්වාගෙන යා හැකි නව්‍ය අදහස් මගින් නව ව්‍යවසායකයින් දිරිගන්වමින් ඔවුන්ගේ සිහින යථාර්ථයක් කරගැනීමට හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය කර දෙනවා.

නාමල් රාජපක්ෂ

Leave a Reply